PROJEKT UNIJNY

„Szkoła w działaniu – edukacja, rozwój, relacje” 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej X Innowacyjna edukacja, działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grudziądzu poprzez udział 110 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 20 nauczycieli do 30.06.2022. Projekt zakłada zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz likwidację braków rozwojowych poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, wprowadzenie do szkoły zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, w tym z elementami innowacyjności przedsiębiorczości, umiejętności posługiwania się językami obcymi, zajęć opartych na metodzie eksperymentu. Ponadto, placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt TIK i atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Wykorzystanie pomocy na zajęciach zwiększy ich atrakcyjność, korzystnie wpłynie na motywację uczniów do nauki i jakość pracy nauczycieli. Realizacja projektu przyczyni się do niwelowania barier edukacyjnych, społecznych i osobistych uczniów.

Beneficjent: „M.M.EDU” M.Modliborska, M.Tuszyńska s.c.

Termin realizacji: sierpień 2021 – czerwiec 2022

Wartość całkowita: 196 877,50 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 167 345,87 PLN

„Szkoła w działaniu - edukacja, rozwój, relacje”