Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grudziądzu - Rekrutacja

R E K R U T A C J A

Na rok szkolny 2018/2019 pozostało kilka miejsc w przyszłych klasach: drugiej, trzeciej, czwartej i piątej. 

Uczniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu zostaje dziecko, którego rodzice:

 • wypełnili formularz zgłoszenia do szkoły,
 • zawarli ze szkołą pisemną umowę o kształcenie,
 • opłacili jednorazowe wpisowe.

Niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków.

Wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres sekretariat@e-nsp1.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły.


Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.  O swej decyzji dyrektor szkoły powiadamia rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.

Dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków nauczania i wychowania.


Rekrutacja do szkoły trwa w sposób ciągły.

Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania miejsc.


Procedura rekrutacji:

 • Złożenie przez rodzica  dziecka drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie formularza zgłoszenia.
 • Indywidualna rozmowa z rodzicami mająca na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą.
 • Podpisanie przez rodzica dziecka umowy o kształceniu oraz wpłata wpisowego.
 • Spotkanie informacyjne rodziców z wychowawcą danej klasy.

Opłaty:

 • Czesne: 520 zł/mc, płatne przez 12 miesięcy

Dodatkowo płatne obiady dla chętnych uczniów.

Rodzeń
stwu uczęszczającemu do naszej szkoły przysługuje ulga w płatności czesnego: II dziecko 15% czesnego, III dziecko 30% czesnego, IV i kolejne dzieci 60% czesnego.


10% zniżki przysługuje również rodzicom, którzy opłacą czesne za rok z góry.

 • Jednorazowe wpisowe: 700 zł.

                                                  

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7-letnie.

 

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2017 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


 

Nasza oferta skierowana jest:

do rodziców, którzy:

 • szukają najlepszej szkoły dla swojego dziecka,

 • chcą, by ich dziecko rozwijało się w bezpiecznej atmosferze i nie powtarzało „zerówki”,

 • planują pozostawić dziecko drugi rok w klasie pierwszej i jednocześnie zmienić szkołę,

 • cenią sobie doświadczoną i sprawdzoną kadrę,

 • poszukują szkoły z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych,

 • doceniają dobre rozwiązania organizacyjne (nauka języka angielskiego, gra na gitarze, zajęcia taneczne, programowanie komputerowe i wiele innych w jednym miejscu bez dodatkowych opłat i konieczności dowożenia dzieci)

 • ze względu na swoją pracę potrzebują całodziennej opieki nad dzieckiem i chcą, żeby czas spędzony 
  w szkole był wartościowy i dobrze wykorzystany,

 • cenią indywidualne podejście do swoich dzieci i zależy im na wysokiej jakości nauczania,

 • chcą mieć realny wpływ na pracę szkoły;

do uczniów, którzy:

 • chcą chodzić do najlepszej szkoły podstawowej w Grudziądzu,

 • chcą odkrywać swoje talenty i rozwijać zainteresowania,

 • są szczególnie uzdolnieni,

 • nie znaleźli swojego miejsca w dotychczasowej placówce,

 • potrzebują indywidualizacji nauczania,

 • chcą się uczyć, dobrze się przy tym bawiąc.